ایجاد تغییر نیاز به بینشی جدید دارد

امروزه با افزایش تکنولوژی و گسترش دنیای ارتباطات، دسترسی سریع و آسان به حجم عظیمی از اطلاعات امری بدیهی به نظر می رسد. روزگاری دسترسی هر چه بیشتر به اطلاعات، فاکتوری کلیدی و مهم برای کسب موفقیت به شمار می رفت. اما امروزه فرآیند گسترش اطلاعات در حوزه های مختلف زندگی به قدری شتاب گرفته است که تخصص حرف اول را می زند و موفقیت بیشتر در گروی کسب اطلاعات تخصصی و کاربردی است. به عبارت دیگر امروزه حجم وسیع اطلاعات نه تنها یک مزیت ویژه به حساب نمی آید بلکه می تواند به شدت تنش زا و منفعل کننده باشد به گونه ای که بازدهی فردی و گروهی را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد.

هدف مجموعه همگام شو این است که اطلاعات تخصصی و کاربردی را به گونه ای فراهم سازد تا دسترسی آسان و همیشگی به آن فراهم باشد. با افتخار در کنار شما دوستان و همراهان ارزشمند خود هستیم تا به یاری یکدیگر گامی بزرگ را در جهت ارتقای فرهنگ آموزشی برداریم.

با ما همگام شو